Monday 21 July 2014

Slovak Derby 2014 / Slovenské derby 2014

Bratislava, Slovak republic, July 20, 2014: 22 anniversary of a one of the biggest horse racing event in the Central Europe, Slovak derby was held in Bratislava, Slovakia. Horses and jockeys competed in nine different races the main of which was the Slovak derby itself with 60000 Euro prize. Czech horse Love Me with a jockey Jan Verner won the main prize.

Bratislava, Slovenská republika, 20. júla 2014: 22. ročník jedného z najväčších dostihových podujatí v Centrálnej Európe, Slovenského derby sa vykonal v Bratislave, Slovensko. Kone a džokejovia súťažili za deväť rôznych cien, hlavnej z ktorých bola cena Slovenského derby. Kôň Love Me z českej stajne Rabbit Trhový Štěpánov pod džokejom Janom Vernerom získal hlavnú cenu dňa.
To see more photos from the event click here / Viac fotiek je tu.


July 20, 2014, Bratislava, Slovak Republic. / 20.júla 2014, Bratislava, Slovenská republika.

Copyright Dmitry Argunov. Any usage or publication of this material (including photos) without preliminary author consent is prohibited. / Autorom tohto umeleckého diela je Dmitry Argunov. Akékoľvek použitie alebo zverejnenie tohto diela (vrátané fotografií) bez predbežného autorského súhlasu je zakázané.

No comments:

Post a Comment