Sunday 6 July 2014

Championship of Slovak republic in the open water swimming on long distances and Ruzinov swimming marathon 2014 / Majstrovstvá Slovenskej republiky v diaľkovom plávaní a Ružinovský plavecký maratón 2014

BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC, 5 JULE 2014: Championship of the Slovak republic in the open water swimming on long distances and the traditional swimming marathon of Ruzinov district of Bratislava were held on July 5, 2014 in Bratislava, Slovakia.

BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 5. JÚLA 2014: Majstrovstvá Slovenskej republiky v diaľkovom plávaní a tradičný Ružinovský plavecký maratón sa vykonali na jazere Štrkovec v mestskej časti Ružinov v Bratislave, SR dňa 5. júla 2014.

To see more photos from the event click here / Viac fotiek je tu.


July 5, 2014, Bratislava, Slovak Republic. / 5.júla 2014, Bratislava, Slovenská republika.

Copyright Dmitry Argunov. Any usage or publication of this material (including photos) without preliminary author consent is prohibited. / Autorom tohto umeleckého diela je Dmitry Argunov. Akékoľvek použitie alebo zverejnenie tohto diela (vrátané fotografií) bez predbežného autorského súhlasu je zakázané.

No comments:

Post a Comment